2009. 02 - Четврт семинар со Кваранта сенсеи во Скопје